ОБЩИ УСЛОВИЯ

„SOFIA LIGHTS”

Глава 1 – Общи бележки

Член 1 – Дефиниции

– “Общи условия”: настоящите Общи условия, които се прилагат към всяко правоотношение между Посетител и Организатор във връзка със закупуването на билет и посещението на Фестивала с билет или покана от Организатора; 

– “Фестивал”: всеки един ден от организираното и провежданото от Организатора събитие “SOFIA LIGHTS”, в парк „Врана“, София.  

– “Посетител”: всяко физическо лице, което посещава Фестивала със закупен билет или с покана от Организатора

– “Организатор”:  „Фондация за градско изкуство“ с ЕИК 176270775 и „Емпатия България“ ООД с ЕИК 200797726 

– “Трета(и) страна(и)”: всяка страна, която предоставя продукт или услуга, свързани с фестивала, без да е Организатор;

– “Споразумение”: споразумението между Организатора и Посетителя относно предоставянето на услуги във връзка с Фестивала, по-конкретно предоставянето на право на достъп до Фестивала. Споразумението и Общите условия представляват неразделно цяло;

– “Билет”: билет за вход, който дава право на Посетителя да посети Фестивала под формата на физически и/или цифров документ, билет, QR код или баркод, предоставен на Посетителя след заплащане на входна такса; 

-„Покана“ – електронен или физически документ, който дава право на достъп до Фестивала без заплащане на входна такса и който се предоставя от Организатора на ограничен брой лица. 

– “Уебсайт”:  официалният уебсайт на Организатора, на който Посетителят може да намери информация за Фестивала и/или уебсайт – онлайн платформа за продажба на билети, с който организатора има сключен договор, и откъдето Посетителят може да закупи Билети. 

– “непреодолима сила”: всяко събитие, което е извън контрола на Организатора или което не се дължи на негови виновни действия, включително болест и/или отмяна на събитието от страна на артистите и/или Организатора (по независещи от него причини) и/или управителите на мястото на провеждане на Фестивала и/или компетентния орган, лоши метеорологични условия, епидемии и/или пандемии и/или епидемии от (инфекциозни) болести, стачки, пожар, срутване, наложени от правителството разпоредби (например във връзка с епидемии), военни условия, терористични заплахи, терористични атаки и т.н. събития от извънреден характер, които се непредвидими или непредотвратими;

Член 2 – Прилагане и запознаване с настоящите Общи условия

2.1 Общите условия се прилагат, ако Посетителят закупи Билет чрез Уебсайта и/или ако Посетителят посети Фестивала, използвайки Билет. Общите условия се обявяват за приложими, преди Посетителят да закупи Билет. Общите условия се прилагат и ако Билетът е бил получен по какъвто и да е друг начин чрез трети страни или ако Посетителят е получил покана от Организатора или трето лице. 

2.2 При закупуване на билет чрез Уебсайта, Посетителят има възможност да се запознае с Общите условия на Организатора.

2.3 Настоящите Общи условия се прилагат изцяло за частни лица и не се отнасят за лица в качеството им на професионални партньори на Организатора.   

Член 3 – Изменения и/или допълнения на Общите условия

3.1 Организаторът има право по всяко време да изменя или допълва Общите условия. След това изменената версия ще бъде публикувана на уебсайта. Изменените общи условия ще се прилагат от датата на публикуването им в Уебсайта.

3.2 Ако Посетителят посети Фестивала и/или закупи Билет чрез Уебсайта след изменение или допълнение на Общите условия, Посетителят приема неотменимо изменените или допълнени Общи условия. Ако Посетителят не желае да приеме изменените или допълнените Общи условия, той трябва незабавно да преустанови използването и/или посещението си на Уебсайта и/или Фестивала/ите или закупуването на Билети. 

Глава 2 – Достъп до Фестивала

Член 4 – Билетът

4.1 Достъпът до Фестивала се осъществява само след представяне на валиден билет на входа на Фестивала. От лицата, желаещи да влязат, може да бъде поискано да покажат валиден документ за самоличност, за да се определи възрастта им, ако е необходимо. Лицата, от които е поискано да покажат документ за самоличност, са длъжни да го направят.

 4.2 Ако бъде установено от Организатора и/или лицата, които законно работят от името на Организатора, и/или Трети лица, които законно извършват работа от името на Организатора, че даден Посетител е закупил Билет, който не отговаря на възрастта на този Посетител, достъпът до Фестивала на този Посетител може да бъде отказан, без Организаторът да е длъжен да възстанови сумата за Билета и без да дължи каквото и да е обезщетение.

4.3 Ако Посетителят напусне територията на Фестивала, валидността на Билета изтича автоматично.

4.4 Билетите са и остават собственост на Организатора. Билетът дава право на притежателя си да посети Фестивала. Само притежателят на Билета, който пръв покаже Билета в началото на Фестивала, ще има достъп до Фестивала. Организаторът може да приеме, че притежателят на този Билет има право на това. Организаторът не е длъжен да извършва допълнителни проверки по отношение на валидните билети. Посетителят трябва да се увери, че става и остава (единствен) притежател на Билета, издаден от Организатора или от адрес за (предварителна) продажба, ангажиран от Организатора.

4.5 Следователно от момента, в който билетът е предоставен на разположение на Посетителя, той носи риска от загуба, кражба, повреда или злоупотреба с билета, без Организаторът да е длъжен да възстанови сумата за билета. Билетът се издава еднократно и дава право на достъп на едно лице, освен ако не е посочено друго на билета и/или на уебсайта.

4.6 Организаторът си запазва правото да определи максимален брой Билети, които могат да бъдат поръчани, като в този случай Посетителят е длъжен да се придържа към максималния брой, определен от Организатора.

4.7 Само покупка от предварително обявени адреси за продажба от Организатора гарантира валидността на Билета. Тежестта на доказване в това отношение се носи от Посетителя. 

4.8 Билет може да бъде закупен само за определена дата от Фестивала. Посетителят носи риска да се увери, че Билетът е закупен за дата, на която може да посети Фестивала. Ако Посетителят е възпрепятстван да посети Фестивала на съответната дата, за която е закупен Билетът, Посетителят няма право нито на възстановяване на цената на Билета, нито на правото да замени Билета за друга дата, нито на компенсация по един или друг начин.

Член 5 – Претърсване и наблюдение с камери

5.1 Организаторът има право да претърсва или да възлага на трета страна претърсване на Посетителите на Фестивала и техния багаж преди влизане и/или по време на Фестивала. На Посетител, който не се подчини на това, може да бъде отказано влизане на Фестивала или да бъде отстранен незабавно, без право на възстановяване на сумата на билета и/или на обезщетение по какъвто и да е друг начин.

5.2 Възможно е на територията, където се провежда Фестивалът, да има камери, които правят записи във връзка с надзора и сигурността. Със закупуването на Билета и/или влизането на Фестивала Посетителят изрично се съгласява с това.

Член 6 – Забранени предмети и поведение

6.1 Забранено е използването на безпилотно оборудване по време на Фестивала, освен ако не е получено изрично разрешение от Организатора. Ако бъдат предприети действия в нарушение на този член, Организаторът може временно да конфискува оборудването с дрон, след което собственикът на оборудването с дрон може да получи обратно конфискуваното оборудване с дрон след посещение на мястото на Фестивала, евентуално при представяне на валиден документ за самоличност. 

6.2 Забранява се внасянето на алкохолни напитки, наркотици, храна, напитки, минерална вода в бутилки по-големи от 500мл.,  фойерверки, лесно запалими материали, оръжия и/или опасни предмети за себе си и/или за другиго – и/или притежаването им – на мястото, където се провежда Фестивалът, и/или използването им преди и/или по време на Фестивала, под риск от конфискация. Територията, на която се провежда Фестивалът, може да има различни и/или допълнителни правила, които се отнасят до този член и до Фестивала, които в такъв случай се прилагат и в рамките на Фестивала. Посетителите са уведомени, че Фестивалът се организира в защитена територия със статут на резерват и е музей на градинското и парковото изкуство и културна ценност и съответно при посещение на Фестивала следва да спазват приложимото законодателство и ограничения във връзка с това. 

6.3 На Посетител, който наруши забраните, ограниченията, изискванията или задълженията на членове 6, може да бъде отказан достъп или може да бъде отстранен от Фестивала и/или предаден на полицията, като във всеки случай Посетителят губи право на възстановяване на сумата за билета и няма право да претендира обезщетение. 

6.4 Посетителят е длъжен да спазва правилата за безопасност и инструкциите на Организатора и/или служителите на Организатора и/или Трети лица, които работят от името на Организатора, охраната, полицията, пожарната, стюардите и други оторизирани лица. В тази връзка Посетителят ще влиза само в зоните, разрешени за посетители по време на Фестивала, както е разграничено от Организатора или от мястото на провеждане на Фестивала.

6.5 Посетителят няма право да обижда и/или да се държи агресивно с посетители и/или Трети лица и/или Организатора и/или лица, работещи от името на Организатора по време на Фестивала. На такива посетители може да бъде отказван достъп до Фестивала от лицата работещи от името на Организатора на входа, както и могат да бъдат изведени от Фестивала ако вече са били допуснати на територията на провеждането му. Организаторът не дължи възстановяване на сумата за билетите на Посетители, на които е отказан достъп или са били изведени по една от горе-изброените причини. 

6.6 Посетители, които са под въздействието на алкохол и/или наркотици няма да бъдат допускани на територията на Фестивала. Организаторът не дължи възстановяване на сумата за билетите или друго обезщетение на Посетители, на които е отказан достъп или са били изведени по една от горе-изброените причини. 

6.7 Посетителят няма право да преминава зад загражденията и сигналните ленти, поставени от Организатора на територията на Фестивала. Посетителят ще бъде извеждан от организатора и може да му бъде потърсена отговорност за нанесените щети и вреди. Организаторът не дължи възстановяване на сумата за билетите на Посетители, които е бил изведен по една от горе-изброените причини. 

6.8 Посетителят няма право пряко или чрез други предмети или въздействия да докосва, премества, рита, повдига, краде, уврежда оборудването на Организатора и/или елементите на светлинните инсталации. В случай, че по изключение Организаторът е разрешил допирането на определени елементи от инсталациите, Посетителят отново няма право да рита, повдига и уврежда по какъвто и да е начин съответните елементи.  Посетителят ще бъде извеждан от организатора и може да му бъде потърсена отговорност за нанесените щети и вреди. Организаторът не дължи възстановяване на сумата за билетите на Посетител, който е бил изведен по една от горе-изброените причини. 

6.9 На територията на Фестивала не се допускат домашни любимци. 

6.10 На територията на Фестивала се допуска само пешеходно движение и не се допускат Посетители с велосипеди, тротинетки, ролери, хувър бордове и други. 

6.11 Посетителят няма право да уринира извън обществените тоалетни по време на Фестивала. По време на Фестивала е в сила забрана за палене на огън и тютюнопушене, тази забрана се отнася за всички изделия за пушене, включително електронни изделия за пушене (електронни цигари). 

6.12 Посетителят е длъжен да спазва законовият режим при посещение на парка и допълнително въведените ограничения и забрани и няма да излиза извън изрично означените пространства или да уврежда растителността на парка, да къса растения, да чупи клони, да се катери по дърветата, да замърсява парка и др. Ако бъде заловен да извършва някое от посочените действия, Организаторът или лица наети от него, могат да го изведат от Фестивала. В такъв случай, не се дължи възстановяване на сумата по закупения билет или друго обезщетение. 

6.12 Посетителят няма право да разпространява листовки, рекламни материали и/или други предмети на или около Фестивала, освен ако Организаторът не е дал предварително изрично разрешение за това.

 Член 7 – Отказ на достъп

7.1 Организаторът си запазва правото да откаже достъп на определени лица до Фестивала или да ги отстрани от Фестивала и/или да предаде Посетителя на полицията, ако по негово мнение това е необходимо за осигуряване на обществения ред и сигурност по време на Фестивала и/или е налице нарушение на член от настоящите Общи условия. Посетител, на когото е отказан достъп до Фестивала или който е бил отстранен от Фестивала, не може да претендира за обезщетение за вредите, които е претърпял в резултат на това, и няма право на възстановяване на сумата за Билета и/или на обезщетение по друг начин (начини).

Член 8 – Фото- и видео заснемане – Посетител

8.1 Ако Посетителят е направил заснемане на част от Фестивала с помощта на професионално и/или непрофесионално оборудване, то кадрите и видео материалите са за лична употреба и не могат по никакъв начин да се използват (включително публикуват) от Посетителя с търговска цел.

8.2 Ако, в отклонение от първия параграф на този член, Посетителят има изрично предварително разрешение от Организатора да използва и/или публикува заснетите кадри и видео материал, посочени в първия параграф на този член, с нетърговска цел, Посетителят трябва да гарантира, че по всяко време изрично цитира коректно името на събитието, Организатора и на съответния артист и произведение на изкуството.

8.3 Ако Посетителят не изпълни задълженията си, както е посочено в предходните параграфи на този член, и/или не може да гарантира това, Посетителят ще дължи на Организатора незабавно дължима и платима глоба в размер на 1000 лв. за всяко нарушение, без да се засяга правото на Организатора да претендира и за изпълнение и/или обезщетение от Посетителя за претърпените или предстоящите да бъдат претърпени вреди.

Член 9 – Собствен риск и отговорност

9.1 Навлизането на територията, на която се провежда Фестивалът, включително на паркинга(ите), както и посещението на Фестивала, е на собствен риск на Посетителя. Организаторът не може да носи отговорност за каквито и да било вреди, претърпени от Посетителя в тази връзка.

9.2 Посетителят е изрично уведомен, че Фестивалът се провежда в тъмната част на денонощието в парково пространство, без осветеност (освен естествена и от Фестивалните съоръжения), където има естествени и изкуствени препятствия, неравности, канали и канавки, бордюри, дупки, терен с различни нива, клони, растителност, насекоми и диви животни и др.. Загражденията и сигналните ленти, поставени от Организатора на територията на Фестивала, нямат за цел да обозначат или обезопасят опасни участъци или препятствия или да обезопасят Посетителите, а само да маркират зоните, разрешени за достъп. В зоните, разрешени за достъп Посетителите следва да се придвижват изключително внимателно, да не тичат или ходят бързо, да не бутат други Посетители, внимателно да оглеждат пътя си и внимателно да се разминават с други Посетители.  Също така по време на Фестивала може да има силни звуци, да се показват ярки светлини и/или динамични светлини и/или подобни забележителности. Организаторът не носи никаква отговорност за травми и увреждания,  увреждане на слуха, зрението, слепота, епилептични припадъци, алергични реакции в следствие на ухапване от насекоми или контакт с алергени и/или други физически наранявания и/или повреди на стоки, независимо дали са причинени от други Посетители на Фестивала.

9.3 Организаторът носи отговорност само за пряко причинени вреди в резултат на виновни действия на Организатора. Индивидуалната и общата отговорност на Организатора винаги е ограничена до индивидуалните и общи суми по застраховката “Гражданска отговорност” на Организатора.

9.4 Отговорността на Организатора за косвени вреди, включително последващи вреди, нематериални вреди, пропуснати ползи, пропуснати спестявания и/или вреди, дължащи се на прекъсване на дейността, е изключена.

9.5 Посетителят е длъжен незабавно да съобщи на най-близко намиращия се до него представител на Организатора ако стане свидетел или претърпи инцидент или щети по време на Фестивала. Ако Посетителят напусне територията на парка без да уведоми Организатора или негов представител за настъпил инцидент по време на Фестивала, Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпилите щети и вреди за Посетителя. Телефон за връзка: +359 886 860 357. Посетителят е уведомен, че на вход-изхода на Фестивала е налице кола и екип на спешна медицинска помощ и на пожарна безопасност и при инцидент следва да потърси съдействие от Организатора, който ще го насочи към съответния екип. 

9.7 Посетителят ще обезщети Организатора за всички искове на Трети лица по отношение на вреди, за които Посетителят носи отговорност пред тези Трети лица съгласно закона. Посетителят ще компенсира Организатора за всички вреди, включително всички съдебни разходи, направени от Организатора, които могат да бъдат резултат от претенции на тези Трети лица.

9.8 Посетителят носи отговорност пред Организатора за всички  щети, нанесени на лицата, които работят от името на Организатора на Фестивала, и/или на елементи от светлинните инсталации на предметите и/или стоките, които са пуснати в употреба или поставени преди, по време или след Фестивала.  

Член 10 – Анулиране или промяна на графика в случай на непреодолима сила

10.1 В случай на форсмажорни обстоятелства (член 1 от настоящите Общи условия) Организаторът има право да отмени провеждането на Фестивала за конкретна дата и/или да отложи Фестивала за друга дата и/или да отмени Фестивала.

10.2 Организаторът не носи отговорност за щети, причинени от отмяната или изместването, както е посочено по-горе. В случай на отлагане или отмяна на Фестивала, както е посочено по-горе, Организаторът ще оповести в максимална степен решението относно Билета/ите по начин, който счита за подходящ. Организаторът не е длъжен да възстанови сумата на Билета в случай на отмяна и/или преместване поради Форсмажорни обстоятелства.

Член 11 – Фото и видео изображения – от или от името на Организатора

11.1 Организаторът има право с търговска цел да прави снимки и/или звукови записи на Фестивала и неговите Посетители и да възпроизвежда и/или публикува или да възлага публикуването на тези записи под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин. С получаването на билет за Фестивала и/или с влизането си на мястото на провеждане на Фестивала, Посетителят дава безусловно разрешение да се правят гореспоменатите записи и да се редактират, публикуват и използват, всичко това в най-широкия смисъл на думата, без Организаторът или свързана с него компания да дължи или ще дължи каквото и да е обезщетение на Посетителя.

11.2 С настоящото Посетителят се отказва безвъзвратно от всякакъв интерес, който може да има към гореспоменатите записи. Доколкото Посетителят има право на каквито и да било съседски и/или авторски и/или портретни права върху гореспоменатите записи, с настоящото той прехвърля тези права без никакво ограничение на Организатора и с настоящото той неотменимо се отказва от своите лични права или няма да се позовава на тях. Ако това прехвърляне не е предварително правно валидно, Посетителят е длъжен да даде необходимото писмено разрешение при първо поискване от Организатора и/или да подпише акт за прехвърляне, в който горепосочените права се прехвърлят безвъзмездно на Организатора.

Глава 4 – Заключителни разпоредби

Член 12 – Конвертиране

12.1 Доколкото някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия противоречи на законови разпоредби, това не засяга останалите разпоредби на Общите условия. Въпросната разпоредба губи действието си и на нейно място се включва разпоредба, която се доближава максимално по съдържание и характер до заменяната разпоредба и е разрешена от закона.

Член 13 – Алтернативно разрешаване на спорове

13.1 Ако между Посетителя и Организатора възникне спор относно настоящите Общи условия и/или закупуването на билет на касата и/или договор и/или изпълнението на договор и Посетителят и Организаторът не могат да разрешат спора помежду си, първо трябва да се определи дали спорът може да бъде разрешен чрез медиация, а при невъзможност от родово компетентния съд в град София.

Член 14 – Приложимо право и компетентен съд

14.1 Настоящите Общи условия и свързаните с тях споразумения или тяхното прилагане се уреждат изключително от българското право.

14.2 Ако разпоредбите на член 13 от настоящите Общи условия не доведат до уреждане на спора, всички спорове, произтичащи от или свързани с Общите условия и/или споразумения или техни изпълнения, ще бъдат отнесени изключително до компетентния български съд. 

Дата на публикуване: 30.08.2023